Malaysia Currency 馬來西亞鈔票

Malaysia Currency 馬來西亞鈔票


 
馬來西亞90年代5元,直版 (上圖為鈔票正,反兩面,是原物的 70%)

 
馬來西亞90年代50元,直版 (上圖為鈔票正,反兩面,是原物的 70%)

回到世界鈔票目錄