Brasil Currency 巴西鈔票


 
巴西2元,直版 (上圖為該紙幣正、反兩面)
紙幣大小:15.7cm x 6.7cm

回到世界鈔票目錄


 
巴西5元,直版 (上圖為該紙幣正、反兩面)
紙幣大小:15.5cm x 6.7cm

回到世界鈔票目錄

 
巴西1000元,直版 (上圖為鈔票正,反兩面,是原物的 80%)
發行:Banco Central Do Brasil

回到世界鈔票目錄