1995 Stamps


本店編號:95-24
中國新郵:三清山
發行日期: 1 Nov 1995
面值: 郵票四枚共 (人民幣) $1.90


回到 "中國新郵 1995"本店編號:95-25
中國新郵:香港風光名勝
發行日期: 28 Nov 1995
面值: 郵票四枚共 (人民幣) $4.20本店編號:95-26
中國新郵:孫子兵法
發行日期: 4 Dec 1995
面值: 郵票五枚共 (人民幣) $2.20


回到 "中國新郵 1995"本店編號:95-27
中國新郵:中韓海底光纜系統開通
發行日期: 15 Dec 1995
面值: 郵票一枚共 (人民幣) $0.20